Všeobecné obchodní podmínky

turistické oblasti Opavské Slezsko pro držitele turistických karet
platné a účinné od 1. června 2021

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Provozovatel

1.1.1 Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s., IČO: 04597486, se sídlem Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava, zapsaná ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 14655 vedená u Krajského soudu v Ostravě je provozovatelem systému turistických karet pro oblast tzv. Opavského Slezska.
1.1.2 Kontaktní údaje Provozovatele:
a) adresa pro doručování: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava.
b) elektronická adresa: podpora@opavskocard.cz.
c) telefon: +420 604 291 605

1.2 Definice a výklad pojmů

1.2.1 Administrační rozhraní – část Portálu určená pro Návštěvníka, v rámci které má jednotlivý Návštěvník přístup k údajům o jim držené Turistické kartě, Volnočasových aktivitách rezervovaných či pořízených na Portálu či Internetových stránkách, informacích, Volnočasovým aktivitám, na které bylo poskytnuto Zvýhodnění, atd.;
1.2.2 Aktivace – uvedení konkrétní Turistické karty v činnost, aby Návštěvník mohl konkrétní Turistickou kartu použít pro získání Zvýhodnění;
1.2.3 Cena karty – cena Turistické karty, která byla Aktivována dle požadavku Zájemce/Návštěvníka, stanovena dle Ceníku;
1.2.4 Ceník – dokument obsahuje výši a způsob výpočtu ceny Turistické karty (pokud Návštěvník nemá nárok na její bezplatné poskytnutí), případně cen dodatečných služeb, které mohou být poskytnuty Návštěvníkovi;
1.2.5 Cookies – soubory malé velikosti obsahující text, které jsou automaticky ukládány do počítače či jiného elektronického zařízení Uživatele, prostřednictvím kterého si Uživatel zobrazuje Portál;
1.2.6 Doba platnosti – doba, po kterou může Návštěvník získat Zvýhodnění pomocí konkrétní Turistické karty. Tato doba je závislá (i) na Ceně karty, která je odvozena z Ceníku a parametrů použitých v rámci Aktivace nebo (ii) délky ubytování v Ubytovacím zařízení pokud je Návštěvník Ubytovaným;
1.2.7 Distribuční místo – osoba, která provedla Aktivaci Turistické karty držené konkrétním Návštěvníkem, přičemž zpravidla se jedná o Ubytovatele nebo Informační centrum;
1.2.8 E-mailová adresa návštěvníka – e-mailová adresa Návštěvníka sdělená v rámci Registrace, která je následně uvedena v Administračním rozhraní;
1.2.9 Informační centrum – fyzická nebo právnická osoba odlišná od Provozovatele, provozující zařízení za účelem zejména poskytování informací turistům a návštěvníkům konkrétního města, regionu, turistické atrakce, apod.;
1.2.10 Nabídka – vystavení konkrétní Volnočasové aktivity zveřejněním na Portálu včetně její ceny a umožnění provedení její Rezervace nebo uzavření Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity. Po otevření (rozkliknutí) konkrétní Nabídky se Uživateli objeví podrobné informace o Nabídce. Součástí Nabídky je u některých Volnočasových aktivit informace o možnosti jejich stornování.
1.2.11 Návštěvník – držitel Turistické karty;
1.2.12 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
1.2.13 Obchodní podmínky – Obchodní podmínky pro Návštěvníky turistické oblasti Opavské Slezsko, které tvoří nedílnou součást Smlouvy; není-li u odkazů na články uvedeno jinak, odkazy odkazují na jednotlivé články těchto Obchodních podmínek;
1.2.14 Objednávka – zpráva Uživatele vzniknuvší vyplněním Objednávkového formuláře na Portálu pro konkrétní Volnočasovou aktivitu;
1.2.15 Objednávkový formuláře – formulář k vyplnění obsahující údaje potřebné pro vznik Objednávky;
1.2.16 Portál – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) https://www.opavskocard.cz, který umožňuje Uživatelům vyhledávání Volnočasových aktivit a Návštěvníkům také získání informace o poskytovaném Zvýhodnění a případně rezervaci Volnočasové aktivity nebo uzavření Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity;
1.2.17 Poskytovatel – fyzická nebo právnická osoba odlišná od Provozovatele, pořádající, organizující, provozující či poskytující Volnočasové aktivity;
1.2.18 Provozovatel – provozovatel Portálu a systému Turistických karet, Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s., identifikovaná v čl. 1.1.1;
1.2.19 Přehled poskytnutých volnočasových aktivit – přehled Volnočasových aktivit, které Poskytovatel poskytl Zákazníkům/Návštěvníkům na základě Smluv na poskytnutí volnočasových aktivit;
1.2.20 Registrace – zavedení Návštěvníka do evidence, kterou vede Provozovatel v rámci Portálu společně s uzavřením Smlouvy;
1.2.21 Registrační formulář – formulář dostupný na Portále pro provedení Registrace;
1.2.22 Smlouva – smlouva o užití Turistické karty uzavřená mezi Provozovatelem a Návštěvníkem, jejíž obsah je tvořen těmito Obchodními podmínkami, pokud není sjednáno jinak;
1.2.23 Smlouva na poskytnutí volnočasové aktivity – smlouva sjednaná mezi Návštěvníkem/Zákazníkem a Poskytovatelem na uskutečnění Volnočasové aktivity.
1.2.24 Smluvní strana – strany Smlouvy, tj. Návštěvník a Provozovatel.
1.2.25 Turistická karta – karta vystavená Provozovatelem opravňující Návštěvníka k získání Zvýhodnění;
1.2.26 Ubytovací zařízení – provoz nabízející krátkodobé ubytování a s ním spojené služby, zejména hotel, pension, soukromý ubytovatel, to vše provozované Ubytovatelem;
1.2.27 Ubytovatel – fyzická nebo právnická osoba odlišná od Provozovatele, provozující Ubytovací zařízení;
1.2.28 Ubytovaný – fyzická osoba, která je na základě řádně sjednané smlouvy krátkodobě ubytována v Ubytovacím zařízení;
1.2.29 Uživatel – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel (člověk) nebo právnická osoba, která zobrazuje obsah Portálu na svém technickém zařízení umožňujícím zobrazení Portálu;
1.2.30 Volnočasová aktivita – veškeré atrakce, kulturní, společenské, zábavní, zážitkové, sportovní nebo jiné aktivity pro využití volného času a rekreace a dále restaurační a gastronomické služby, služby cestovního ruchu a služby s nimi obdobné;
1.2.31 Vstupenka – písemnost či doklad opravňující Návštěvníka/Zákazníka k účasti na konkrétní Volnočasové aktivitě. Vstupenka je v oblasti cestovního ruchu běžně označována jako „voucher“ a Vstupenka poskytnuta Návštěvníkovi/Zákazníkovi může být takto označena stejně jako může být označena jakýmkoliv jiným obdobným způsobem.
1.2.32 Zákazník – Uživatel, který vyhledává Volnočasovou aktivitu prostřednictvím Portálu a uzavře Smlouvu na poskytnutí volnočasové aktivity, pokud takové zavření Portál umožňuje.
1.2.33 Zájemce – osoba mající zájem se stál Návštěvníkem tj. má zájem o získání Turistické karty;
1.2.34 Zvýhodnění – cenové, množstevní či jiné zvýhodnění ceny či množství Volnočasové aktivity poskytované Poskytovatelem ve vztahu ke konkrétní Volnočasové aktivitě pro držitele Turistické karty.

1.3 Systém Turistických karet

1.3.1 Provozovatel je provozovatelem systému Turistických karet, pomocí kterých může Návštěvník získat Zvýhodnění, přičemž v rámci tohoto systému je Provozovatel rovněž provozovatelem Portálu a Provozovatel zveřejňuje na Portále nabídky Volnočasových aktivit jednotlivých registrovaných Poskytovatelů a Zvýhodnění se k nim vztahujících a umožňuje Uživatelům/Návštěvníkům jejich vyhledání podle jimi zvolených kritérií. Portál může umožňovat i následné uzavření Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, pokud má Poskytovatel zpřístupněnou a aktivovanou takovou službu.
1.3.2 Provozovatel, Informační centrum, Ubytovatel ani žádná jiná třetí osoba odlišná od Poskytovatele nejsou smluvní stranou Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity a neuzavírají žádné Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity s Návštěvníkem/Zákazníkem (včetně uzavření takové smlouvy na základě plné moci, ani neuzavírají takové smlouvy z pozice zprostředkovatele nebo cestovní agentury) s výjimkou případu, kdy Ubytovatel nebo Informační centrum je zároveň Poskytovatelem.

1.4 Princip provozování Portálu

1.4.1 Provozovatel zveřejňuje na Portále nabídky Volnočasových aktivit jednotlivých registrovaných Poskytovatelů a Zvýhodnění se k nim vztahujících a umožňuje Návštěvníkům jejich vyhledání podle jimi zvolených kritérií. Portál může umožňovat i následné uzavření Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, pokud má Poskytovatel zpřístupněnou a aktivovanou takovou službu.
1.4.2 Provozovatel není smluvní stranou Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity a neuzavírá žádné Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity se Zákazníky (včetně uzavření takové smlouvy na základě plné moci, ani neuzavírá takové smlouvy z pozice zprostředkovatele nebo cestovní agentury).
1.4.3 Na základě zadání kritérií jsou Uživateli zobrazeny Volnočasové aktivity a Návštěvníkovi také Zvýhodnění se k nim vztahující, které by měly odpovídat Uživatelem zadaným kritériím. Rozklikne-li Uživatel konkrétní Volnočasovou aktivitu, zobrazí se Uživateli detailní popis takové aktivity případně i její cena (pokud informace o ceně bude zadána do Portálu).
1.4.4 Veškerá prezentace Volnočasových aktivit a Vstupenek umístěná na Portálu je informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
1.4.5 Portál obsahuje informace o Volnočasových aktivitách v podobě Nabídek, a to včetně uvedení cen jednotlivých variant konkrétní Volnočasové aktivity, pokud je taková Nabídka zadána konkrétním Poskytovatelem v rámci Portálu. Ceny Volnočasových aktivit a Vstupenek na ně jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, pokud v rámci dané konkrétní Nabídky není uvedeno jinak. Cena Volnočasové aktivity rovněž zahrnuje případnou daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

1.5 Registrace, Smlouva a Obchodní podmínky

1.5.1 Smlouvu je možno uzavřít následujícími způsoby:
a) přijetím Turistické karty Návštěvníkem a provedením její Aktivace Distribučním místem;
b) uzavření Smlouvy na dálku (tj. za pomocí prostředku komunikace na dálku) v textové podobě dle čl. 1.5 Obchodních podmínek.
1.5.2 Část obsahu Smlouvy je ve smyslu ust. § 1751 Občanského zákoníku určena odkazem na tyto Obchodní podmínky. Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je zpřístupněno na adrese https://www.opavskocard.cz/vseobecne-obchodni-podminky, Návštěvník má možnost archivovat si jednotlivé verze Obchodních podmínek.
1.5.3 Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a Poskytovatelem vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy Smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.6 Administrační rozhraní

1.6.1 Návštěvník může mít přístup do Administračního rozhraní prostřednictvím kterého bude mít informace o zejména využitých Zvýhodněních.
1.6.2 Přístup do Administračního rozhraní získá Návštěvník provedením Registrace na Portálu.
1.6.3 Návštěvník je povinen chránit přístupová hesla před zneužitím a nesdělovat je žádným třetím subjektům.

2. SMLOUVA A JEJÍ UZAVŘENÍ
2.1 Předmět smlouvy

2.1.1 Provozovatel se zavazuje poskytnout Návštěvníkovi Turistickou kartu, která bude Aktivovaná a Návštěvník se zavazuje (i) užívat Turistickou kartu v souladu se Smlouvou a (ii) uhradit Cenu karty k rukám Distribučního místa, pokud Návštěvník nemá nárok na získání Turistické karty bezúplatně.

2.2 Aktivace a vydání Turistické karty

2.2.1 V případě, že se Zájemce rozhodne si pořídit Turistickou kartu a uzavřít Smlouvu, Distribuční místo provede Aktivaci konkrétní Turistické karty, přičemž pokud Zájemce nemá nárok na bezplatné získání Turistické karty, je Aktivace provedena až po uhrazení Ceny karty.
2.2.2 Doba platnosti konkrétní Turistické karty bude Distribučním místem nastavena (i) dle uhrazené Ceny karty v souladu s Ceníkem, (ii) dle délky pobytu Návštěvníka, který je Ubytovaným v Ubytovacím zařízení, (iii) jiným způsobem stanovým Provozovatelem.
2.2.3 Distribuční místo bezprostředně po Aktivaci konkrétní Turistické karty ji předá Návštěvníkovi. V rámci Aktivace konkrétní Turistické karty Distribuční místo nastaví parametry Aktivace a zadá požadované údaje do Portálu, přičemž se jedná zejména o jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní kontakt a PSČ místa bydliště Návštěvníka, který je držitelem Turistické karty, Dobu platnosti, počet (i) dospělých, (ii) dětí (včetně věku dětí dovršeného v den Aktivace), (iii) studentů (za studenta se považuje osoba, která je držitelem studentského průkazu (zejména ISIC či jemu obdobné karty), (iv) držitelů průkazů ZTP / ZTP/P a (v) důchodců, pro které lze uplatnit Zvýhodnění.
2.2.4 Současně s předáním Turistické karty, Distribuční místo předá Návštěvníkovi, který je držitelem Turistické karty, i přehled Zvýhodnění a také shrnutí podmínek užívání Turistické karty.
2.2.5 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavření Smlouvy, a to i bez udání důvodů.
2.2.6 Návštěvník souhlasí, že pro uzavření Smlouvy mohou být použity komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Návštěvníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Návštěvník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.3 Užívání Turistické karty

2.3.1 Návštěvník je oprávněn na základě předložení platné Turistické karty nárokovat Zvýhodnění na jednotlivé Volnočasové aktivity, pokud k takové Volnočasové aktivitě její Poskytovatel poskytuje Zvýhodnění Návštěvníkovi.
2.3.2 Návštěvník se zavazuje nárokovat Zvýhodnění výlučně nejvýše v rozsahu v jakém byla Turistická karta Aktivována, zejména výlučně nejvýše v rozsahu osob, pro které byla Aktivace provedena a po Dobu platnosti.
2.3.3 Při využití Zvýhodnění je Návštěvník povinen se prokázat Poskytovateli platnou Turistickou kartou, která se váže k jeho osobě a také v případě výzvy Poskytovatele prokázat svojí totožnost platným úřední dokladem obsahujícím nejméně fotografii a jméno a příjmení Návštěvníka. V případě, že Návštěvník neprokáže svojí totožnost, Poskytovatel může odmítnout poskytnutí Zvýhodnění.
2.3.4 Turistická karta je nepřenosná, tj. je vázána na konkrétního Návštěvníka, případně na osoby nastavené v rámci Aktivace ve smyslu čl. 2.2.3.
2.3.5 Návštěvník se zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by zpřístupnil Turistickou kartu třetí osobou pro její užití takovou třetí osobou, zejména se zavazuje neprovádět činnosti spočívající v půjčování, kopírovaní či jinému rozmnožování Turistické karty, zapůjčení elektronického zařízení, ve kterém bude nahrána Turistická karta a další činnosti směřující k použití Turistické karty třetí osobou pro získání Zvýhodnění. Návštěvník je rovněž povinen Turistickou kartu chránit před odcizením, ztrátou, zničením a dalšími událostmi vedoucími ke znehodnocení či znefunkčnění Turistické karty.
2.3.6 V případě ztráty, zničení, znehodnocení či poškození Turistické karty je Návštěvník povinen takovou události ohlásit Provozovateli, aby mohlo dojít k blokaci Turistické karty.
2.3.7 Konkrétní způsob uplatnění Turistické karty a nároku na Zvýhodnění je popsán na Portálu, případně u Poskytovatele. Způsob uplatnění či rozsah Zvýhodnění se může změnit od okamžiku vydání Turistické karty do doby jejího uplatnění u konkrétního Poskytovatele – rozhodujícím pro poskytnutí Zvýhodnění je okamžik uplatnění Turistické karty u konkrétního Poskytovatele ve vztahu ke konkrétnímu Zvýhodnění.

3. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE ZA POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÍ
3.1 S ohledem na skutečnost, že Volnočasové aktivity jsou poskytovány přímo Poskytovateli a na jejich poskytnutí se Provozovatel nepodílí ani se jinak neúčastní, odpovídá za jejich řádné a včasné dodání/poskytnutí přímo a výlučně jen Poskytovatel.
3.2 Návštěvník bere na vědomí, že výlučně Poskytovatel odpovídá za řádné poskytnutí Zvýhodnění.
3.3 Veškeré reklamace ohledně poskytnutí Zvýhodnění je Návštěvník povinen směřovat Poskytovateli.
3.4 U některých Volnočasových aktivit si Poskytovatel může vyhradit právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání, přičemž s takovým právem Poskytovatele musí být Zákazník poučen. Uzavřením Smlouvy bere Zákazník toto právo Pořadatele na vědomí.

4. REZERVACE VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A UZAVŘENÍ SMLOUVY NA POSKYTNUTÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

4.1 Portál může obsahovat informace o Volnočasových aktivitách v podobě Nabídek, a to včetně uvedení cen jednotlivých variant konkrétní Volnočasové aktivity. Ceny Volnočasových aktivit a Vstupenek na ně jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, pokud v rámci dané konkrétní Nabídky není uvedeno jinak. Cena Volnočasové aktivity rovněž zahrnuje případnou daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
4.2 Ceny Volnočasových aktivit dle Nabídek zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Portálu.
4.3 U některých Volnočasových aktivit může dojít ke změně termínu jejího poskytnutí nebo zrušení Volnočasové aktivity, která je předmětem Vstupenky z kapacitních, klimatických nebo organizačních důvodů. O takových změnách rozhoduje Poskytovatel.
4.4 Návštěvník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4.5 Smlouva na poskytnutí volnočasové aktivity a podmínky jejího uzavření se řídí podmínkami uvedenými na Portálu.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1 Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837 písm. a) a j) Občanského zákoníku nelze od Smlouvy odstoupit postupem podle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku (odstoupení od Smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, které je poskytováno v určeném termínu nebo době a zároveň Návštěvník výslovně žádá o možnost užívání Turistické karty, resp. služeb s Turistickou kartou souvisejících, bezprostředně po jejím převzetí.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Provozovatel není ve vztahu k Návštěvníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
6.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy a Smlouvy na poskytnutí volnočasové aktivity, pokud je Návštěvník/Zákazník spotřebitel, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
6.3 Návštěvník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

7. MOŽNOST ARCHIVACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK

7.1 Obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách Portálu na adrese: https://www.opavskocard.cz/vseobecne-obchodni-podminky.
7.2 V případě, že Turistická karta je vydána Návštěvníkovi v listinné podobě, potom je Návštěvníkovi předáno i shrnutí těchto Obchodních podmínek.
7.3 Obchodní podmínky jsou Návštěvníkovy sděleny před uzavřením Smlouvy Distribučním místem, případě pokud je Turistická karta pořízena přes Portál jsou Podmínky sděleny postupem při uzavření Smlouvy.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Ochrana osobních údajů Návštěvníka/Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen “GDRP“).
8.2 Úprava pravidel ochrany osobních údajů je provedena v samostatném dokumentu označeném jako „POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ“, který je dán Návštěvníkovi k dispozici společně s těmito Obchodními podmínkami a rovněž je dostupné Návštěvníkům v rámci Portálu na adrese https://www.opavskocard.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1 Návštěvník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Portálu a Nabídkami Volnočasových aktivit Provozovatelem na adresu Návštěvníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na Elektronickou adresu návštěvníka.
9.2 Návštěvník je oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení, ke kterému udělil souhlas dle čl. 9.1, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí.
9.3 V případě, že Návštěvník užívá Portál a/nebo Administrační rozhraní souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítač (elektronické zařízení užívání pro přístup k Portálu a/nebo Administračnímu rozhraní). V případě, že bude zamezeno ukládání Cookies, Provozovatel nemůže garantovat řádné fungování Portálu a/nebo Administračního rozhraní.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Převzetím Turistické karty a/nebo jejím užíváním Návštěvník potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou, resp. s Obchodními podmínkami a souhlasí s jejich obsahem. Dále Návštěvník prohlašuje, že žádné z ustanovení těchto Obchodních podmínek nepovažuje za překvapivé, obsah těchto Obchodních podmínek uvážil a jsou jim akceptovány.
10.2 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
10.3 Smlouva včetně Obchodní podmínek a práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, to vše včetně případu, kdy právní vztahy vyplývající ze Smlouvy obsahují mezinárodní prvek.
10.4 K rozhodování sporů jsou příslušné výlučně soudy, případně jiné orgány určené právními předpisy, v České republice s tím, že místně příslušným soudem je ten, v jehož obvodu má Provozovatel své sídlo.
10.5 V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek bude nebo stane se neplatné či neúčinné, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a těchto Obchodních podmínek.
10.6 Tyto Obchodní podmínky byly vydány a nabývají účinnosti dne 01.06.2021

Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.